image/svg+xml Harmonized application form
Application for Schengen Visa
This application form is free


AB, EEA (Avrupa Ekonomik Alanı) veya İsviçre vatandaşlarının aile üyeleri, bu formun 21, 22, 30, 31 ve 32 sayılı (* işaretli) bölümlerini doldurmayacaktır.
1-3 no’lu kutular seyahat belgesindeki verilere göre doldurulacaktır.
1. Surname (Family name) / Soyadınız (Aile adı): FOR OFFICIAL USE ONLY
Date of application:
Application number:
Application lodged at:
Embassy/consulate
Service provider
Commercial
intermediary
Border (Name):
Other:
File handled by:
Supporting documents:
Travel documents
Means of subsistence
Invitation
TMI
Means of transport
Other:
Visa decision:
Refused
Issued:
A
C
LTV
Valid:
From:
To:
Number of entries:
1 2 Mult
Number of days:
2. Surname at birth (Former family name(s)):
Doğumla birlikte aldığı soyadı (önceki aile ad(lar)ı):
3. First name (s) (Given name (s) / Adınız:
4. Date of birth (day–month - year):
4. Doğum tarihiniz (gün-ay-yıl):
5. Place of birth:
Doğum yeriniz:
6. Country of birth:
Doğum ülkeniz:
7. Current nationality / Mevcut Uyruğunuz:
7.Nationality at birth / Şimdikinden farklı olması halinde doğumla birlikte aldığınız uyruk:
Other nationalities / Diğer uyruklar:
8. Sex: / Cinsiyet
Male / Erkek
Female / Kadın
9. Civil status: / Medeni hal: Single / Bekar Married / Evli Registered partnership / Kayıtlı birliktelik Separated / Ayrı Divorced / Boşanmış Widow(er) / Dul Other (please specify) / Diğer :
10. Parental authority (in case of minors) / legal guardian (surname, first name, address, if different from applicant’s, telephone no., e-mail address, and nationality)/ (Reşit değilse) ebeveyn yetkisi sahibi/ Yasal velinin (soyadı, adı, adresi; başvuru sahibininkinden farklı olması halinde, telefon numarası, e-posta adresi ve uyruğu): / /
11. National identity number where applicable:/ TC Kimlik numarası :
12. Type of travel document: / Seyahat belgesi türü:
Ordinary passport / Normal pasaport Diplomatic passport / Diplomatik pasaport Service passport / Hizmet pasaportu
Official passport / Resmi pasaport Special passport / Özel pasaport Other travel document (please specify):
Diğer seyahat belgesi (açıklayınız):
13. Number of travel document:
13. Seyahat belgesi numarası:
14. Date of issue:
14. Seyahat belgesinin veriliş tarihi:
15. Valid until: / 15. Geçerlilik süresi: 16. Issued by (country): / 16. Belgeyi veren makam (ülke):
17. Personal data of the family member who is an EU, EEA or CH citizen if applicable / AB, EEA (Avrupa Ekonomik Alanı) veya İsviçre vatandaşlarının aile üyelerinin kişisel verileri, var ise:
Surname (Family name): /Soyadı (Aile adı): First name (s) (Given name (s)): / Adı:
Date of birth (day-month-year) / Doğum tarihi (gün-ay-yıl): : Nationality / Uyruğu: Number of travel document or ID card / Seyahat belgesi veya Kimlik kartı numarası:
18. Family relationship with an EU, EEA or CH citizen, if applicable:
18. Var ise AB, EEA (Avrupa Ekonomik Alanı) veya İsviçre vatandaşlarıyla olan aile ilişkisi:
spouse / eşi child / çocuğu grandchild / torunu dependent ascendant / bakmakla yükümlü olduğu aile büyüğü
registeres partner / Kayıtlı birliktelik other / diğer
19. Applicant’s home address and e-mail address:
Başvuru sahibinin ev adresi ve e-postası: -
Telephone no / Telefon no:
20. Residence in a country other than the country of current nationality / Kendi ülkeniz olmayan bir ülkede mi ikamet ediyorsunuz:
No / Hayır
Yes. Evet. İkamet tezkeresi veya eşdeğer belge Numarası Geçerlilik tarihi
*21. Current ocupation / Şu anki mesleğiniz İngilizce yazınız:
*22. Employer and employer’s address and telephone number. For students, name and address of educational establishment / İşveren ve işvereninadı, adresi ve telefon numarası. Öğrenci olma durumunda, öğrenim görülen kurumun adı ve adresi:
23. Purpose(s) of journey / Seyahat amacınız/amaçlarınız:
Tourism / Turistik Business / İş Visiting family or friends : / Aile veya arkadaş ziyareti : Culture / Kültürel Sport / Sportif
official visit / Resmi ziyaret medical reason / Sağlık sebepleri study / Eğitim airport transit / Havalimanı transit  other (please specify): / Diğer (lütfen açıklayınız)
24. Additional information on purpose of stay / Kalış sebebinize ilişkin ek bilgi:
25. Member State of main destination (and other Member States of destination, if applicable) / Gidilecek olan asıl üye ülke (ve varsa gidilecek olan diğer üye ülkeler): GREECE 26. Member State of first entry / İlk giriş yaptığınız üye ülke: GREECE
27. Number of entries requested: / Talep edilen giriş sayısı:
Single entry Two entries Multiple entries
Intended date of arrival of the first intended stay in the Schengen area:
Schengen alanında ilk kalmaya başlayacağınız geliş için öngörülen geliş tarihi:
Intended date of departure from the Schengen area after the first intended stay:
İlk kalıştan sonra Schengen alanından öngörülen çıkış tarihi:
28. Fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa / Schengen vizesi talebinde daha önce parmak izinin alınıp alınmadığı:
No / Hayır Yes / Evet Date, if known / Biliyorsanız tarihi Visa sticker number, if known / Biliyorsanız vize etiket numarası
29. Entry permit for the final country of destination, where applicable: / Final varış ülkesine giriş izni, varsa:
Ülkesi - tarihinden'e kadar.
*30. Surname and first name of the inviting person(s) in the Member State(s). If not applicable, name of hotel(s) or temporary accommodation(s) in the Member State(s):
30. Üye Devlet(ler)den davetiye gönderen kişi(ler)in soyad(lar)ı ve ad(lar)ı. Davetiye olmaması durumunda, Üye Devletlerde geçici olarak konaklanacak yer(ler)in adresi veya otel(ler)in isimleri:
Address and e-mail address of inviting person(s)/hotel(s) temporary accommodation(s) / Davetiye gönderen kişi(ler)in / otel(ler)in/ geçici olarak konaklanacak yer(ler)in posta adresi ve elektronik posta adresi: Telephone no / Telefon no:
*31. Name and address of inviting company/organization / Davetiye gönderen şirket veya kurumun adı ve adresi: /
Surname, first name, address, telephone no, and e-mail address of contact person in company/organisation:
Şirket veya kurumdaki irtibat kişisinin soyadı, adı, adresi, telefon numarası ve elektronik posta adresi: /
Telephone no of company/organisation / Şirket veya kurumun telefon numarası:
*32. Cost of travelling and living during the applicant’s stay is covered:/ 32. Kaldığı süre boyunca başvuru sahibinin seyahat ve genel masrafları kim tarafından karşılanacak (seçimleri düzenleyiniz)
by the applicant himself/herself / Başvuru sahibinin kendisi tarafından
Means of support / Geçim kaynağı:
cash / Nakit
traveller’s cheques / Seyahat çeki
credit card / Kredi kartı
pre-paid accomodation / Konaklama bedeli ön ödemeli
pre-paid transport / Ön ödemeli ulaşım
other (please specify) / Diğer (lütfen açıklayınız):
by a sponsor (host, company, organisation), please specify / Sponsor tarafından (ev sahibi, şirket, kuruluş), açıklayınız:
referres to in field 30 or 31 / 30. veya 31. Kutularda belirtilen
other (please specify) / Diğer (açıklayınız):
Means of support / Geçim kaynağı:
cash / Nakit
accomodation provided / Konaklama sağlanmıştır
all expenses covered during the stay / kalınan süre boyunca tüm masraflar karşılanmıştır
pre-paid transport / Ön ödemeli ulaşım
other (please specify) / Diğer (açıklayınız):
I am aware that the visa fee is not refunded if the visa is refused.
Vize talebimin reddedilmesi halinde vize ücretinin geri ödenmeyeceğini biliyorum.
Bu bilgiler ve başvurum hakkında alınacak veya vize iptali, yenilenmesi veya uzatılmasına ilişkin karar VIS (Vize Bilgi Sistemi) veri tabanına kayıt edilir ve azami 5 yıl süreyle tutulur. Bu bilgilere bu süre zarfında, dış sınırlarda ve Üye Devletlerde vize kontrolü yapan yetkili makamlar, Üye Devletlerin topraklarında yasal giriş, kalış, ikamet şartlarına uyulup uyulmadığını doğrulamak amacıyla Üye Devletlerin göç ve ilticadan sorumlu makamları; bu şartları yerine getirmeyen veya yerine getirmeyi bırakmış kişileri, belirlemek; iltica taleplerini incelemek ve bu incelemeye ilişkin sorumluluğu tespit etmek üzere erişilebilir. Belirli durumlarda terör suçları ve diğer büyük suçları engellemek, ortaya çıkarmak ve araştırmak için bu bilgilere Europol ve Üye Devletlerin yetkili makamları da erişebilirler. Bilgilerin işlenmesinden sorumlu Üye Devletin makamı:
Herhangi bir Üye Devlet’ten veya şahsımla ilgili bilgileri ileten Üye Devlet’ten VIS’de kayıtlı bu bilgileri alma hakkım olduğunu ve şahsımla ilgili bu bilgilerin hatalı olması durumunda düzeltilmesini, usulsüz şekilde işlenmiş olmaları halinde de silinmelerini talep etme hakkım olduğunu biliyorum. Talep etmem halinde, başvuru işlemlerimi yürüten yetkili mercii, söz konusu ülkenin ulusal mevzuatı uyarınca, başvuru yolları dahil olmak üzere, kişisel bilgilerimin kontrol edilmesi, düzeltilmesi veya silinmesine ilişkin hakkı nasıl kullanacağım konusunda beni bilgilendirecektir. Kişisel bilgilerin korunması ile ilgili talepler hususunda ilgili Üye Devletin ulusal kontrol makamı [irtibat bilgileri: başvuruları kabul edecektir.
Verdiğim tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan ederim. Yapacağım her yanlış beyanın vize talebimin reddedilmesine ya da verilen vizenin iptal edilmesine sebep oluşturabileceğini ve vize başvurumu yürüten Üye Devlet’in mevzuatı uyarınca şahsıma karşı hukuki işlem başlatılabileceğini biliyorum.
Şahsıma vize verilmesi halinde, verilen vizenin geçerlilik süresi sona ermeden Üye Devletlerin sahasını terk edeceğimi taahhüt ederim. Vize sahibi olmanın Üye Devletlerin Avrupa alanına girmek için gerekli olan şartlardan yalnızca biri olduğu konusunda bilgilendirildim. Tarafıma vize verilmiş olması, 2016/399 sayılı AB Tüzüğü'nün (Schengen Sınırlar Yasası) 6/1 maddesinde yer alan hükümleri yerine getirmemem ve Üye Devletlere girmeme izin verilmemesi halinde, bir tazminata hakkım olacağı anlamına gelmez. Giriş koşullarının yerine getirilişi üye Devletlerin Avrupa sahasına girişte tekrar kontrol edilecektir.
Place and date / Yer ve tarih:
,
 
Signature / İmza: (signature of parental authority/legal guardian, if applicable) / (gerekli hallerde ebeveyn yetkisi sahibi/yasal velinin imzası) :


 
Bu Form Feribot Operasyon Sistemi tarafından hazırlanmıştır.